ENG ME UP สถาบันเตรียมสอบ CU-TEP TOEIC IELTS อันดับ 1

ผลงานที่ผ่านมาของสถาบัน

สถาบัน ENG ME UP ได้รับความไว้วางใจจาก

สถาบัน ENG ME UP ได้รับเกียรติและความไว้วางใจจากสำนักงาน ก.ล.ต. เล็งเห็นว่า สถาบัน ENG ME UP เป็นสถาบันที่มีผู้เชี่ยวชาญผู้ทรงคุณวุฒิด้านการสอนภาษาอังกฤษที่มีประสบการณ์ และเข้าใจกลยุทธ์และเทคนิคการเตรียมตัวสอบเป็นอย่างดี ให้เข้าจัดการบรรยายพิเศษในหัวข้อ "เตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEIC: Preparation and Strategies for TOEIC" ให้กับพนักงาน เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและเข้าใจกลยุทธ์เพื่อใช้ในการสอบ TOEIC ให้กับพนักงาน ในวันที่ 13 ตุลาคม 2558 เวลา 10.00 - 12.00

VDO บันทึกการบรรยายสด ณ สำนักงาน ก.ล.ต.

ภาพบรรยากาศในห้องเรียนการเรียนการสอน

STATISTICS

ผลงานของเรา Click

GUARANTEED COURSES

ติวสอบ TOEIC
ติวสอบ CU-TEP
ติวสอบ IELTS
Grammar
All Provided Courses Click
Name.  
Tel.
Email.
Message
 
   

ท่านจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ ภายใน 24 ชั่วโมง

ENG ME UP ขอขอบพระคุณที่มอบความไว้วางใจ
ให้สถาบันเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจพิชิตการสอบ
ก้าวแรกสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของทุกท่าน