ENG ME UP สถาบันเตรียมสอบ CU-TEP TOEIC IELTS อันดับ 1

ผลงานที่ผ่านมาของสถาบัน

สถาบัน ENG ME UP ได้รับความไว้วางใจจาก

สถาบัน ENG ME UP the English Gym ได้รับเกียรติและความไว้วางใจจาก กลุ่มบริษัท ปตทสผ จัดโครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับพนักงานในแผนกต่างๆ ให้มีความพร้อมในการเข้าทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานสากล (TOEIC) เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพบุคลากรด้านภาษาอังกฤษ รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
โดยในปี 2014 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 4 กลุ่ม โดยแบ่งเป็นกลุ่มละ 15 ท่าน
และปี 2015 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงเพิ่มเติม จำนวน 2 กลุ่ม จำนวนกลุ่มละ 15 ท่าน พร้อมเซ็นสัญญาความร่วมมือพัฒนาภาษาสำหรับพนักงานเครือ PTT ในปี 2015 และ 2016
โดยมีรายงานสรุปผล ดังนี้

Group 1

Date 23-29 May, 2014
No. of Hours 40 Hours
Instructor A. Pichet Prakayanurat (A.Kong)

ภาพ/คลิป ความประทับใจระหว่างครูและศิษย์

สัมภาษณ์ความรู้สึก ความประทับใจ และเบื้องหลังผลสำเร็จ

สรุปผลการฝึกอบรม กลุ่มที่ 1

 • ผู้เรียนสามารถทำคะแนนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 14.61%
 • ผู้เรียนที่สามารถทำคะแนนเพิ่มขึ้นได้สูงสุด มีอัตราการเพิ่มของคะแนนที่ 30.38%

ความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้สอน

นักเรียนมีความพยายามและตั้งใจในการเรียนซึ่งสามารถสังเกตได้จากการตอบคำถามในสิ่งที่เรียนไปซึ่งผู้เรียนสามารถอธิบายลำดับขั้นตอนการใช้และวิธีการทำอย่างเป็นระบบ และสามารถนำสิ่งที่เรียนมาประยุกต์ใช้จริงได้มากขึ้น ถึงแม้ว่าระยะเวลาเรียนค่อนข้างกระชั้นชิดจึงมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาที่ต้องกลับไปทวนแต่นักเรียนมีการกลับไปทบทวนและทำการบ้านมาครบตามที่มอบหมาย ความมุ่งมั่นและตั้งใจตรงนี้สามารถประเมินและตรวจสอบได้จากพัฒนาการที่ดีขึ้นของนักเรียนโดยรวม

ข้อจำกัดหลักสูตร

 1. ข้อจำกัดทางด้านเวลาที่ยืดหยุ่นได้น้อยซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนกลับไปทบทวนได้ไม่มากเท่าที่ควรทำให้บางส่วนที่จำเป็นต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวเช่น คำศัพท์และการพัฒนาทักษะการฟังอาจต้องการการฝึกฝนเพิ่มเติมหลังจากจบการเรียนการสอนเพื่อบรรลุประสิทธิภาพสูงสุดตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้
 2. ระดับความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนที่ต่างกันทำให้การดำเนินการสอนต้องอิงจากภาพรวมของนักเรียนโดยรวมซึ่งทำให้ควบคุมระดับความยาก-ง่าย ช้า-เร็ว ของเนื้อหาลำบากมากขึ้น
 3. คะแนนเป้าหมายไม่เท่ากัน ทำให้ต้องวางแผนเป็นรายบุคคลมากขึ้น ว่าแต่ละท่านต้องพัฒนาเพิ่มอย่างไร มีจุดไหนที่จะสละเพื่อถึงจุดหมายในเวลาสั้นที่สุดได้บ้าง

Group 2

Date 4 - 10 July, 2014
No. of Hours 40 Hours
Instructor A. Pichet Prakayanurat (A.Kong)

ภาพ/คลิป ความประทับใจระหว่างครูและศิษย์

สรุปผลการฝึกอบรม กลุ่มที่ 2

 • ผู้เรียนสามารถทำคะแนนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 26.40%
 • ผู้เรียนที่สามารถทำคะแนนเพิ่มขึ้นได้สูงสุด มีอัตราการเพิ่มของคะแนนที่ 54.78%

ความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้สอน

นักเรียนมีความพยายามและตั้งใจในการเรียนซึ่งสามารถสังเกตได้จากการตอบคำถามในสิ่งที่เรียนไปซึ่งผู้เรียนสามารถอธิบายลำดับขั้นตอนการใช้และวิธีการทำอย่างเป็นระบบ และสามารถนำสิ่งที่เรียนมาประยุกต์ใช้จริงได้มากขึ้น ถึงแม้ว่าระยะเวลาเรียนค่อนข้างกระชั้นชิดจึงมีข้อจำกัดในเรื่องของเวลาที่ต้องกลับไปทวนแต่นักเรียนมีการกลับไปทบทวนและทำการบ้านมาครบตามที่มอบหมาย ความมุ่งมั่นและตั้งใจตรงนี้สามารถประเมินและตรวจสอบได้จากพัฒนาการที่ดีขึ้นของนักเรียนโดยรวม

ข้อจำกัดหลักสูตร

 1. ข้อจำกัดทางด้านเวลาที่ยืดหยุ่นได้น้อยซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนกลับไปทบทวนได้ไม่มากเท่าที่ควรทำให้บางส่วนที่จำเป็นต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวเช่น คำศัพท์และการพัฒนาทักษะการฟังอาจต้องการการฝึกฝนเพิ่มเติมหลังจากจบการเรียนการสอนเพื่อบรรลุประสิทธิภาพสูงสุดตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้
 2. ระดับความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนที่ต่างกันทำให้การดำเนินการสอนต้องอิงจากภาพรวมของนักเรียนโดยรวมซึ่งทำให้ควบคุมระดับความยาก-ง่าย ช้า-เร็ว ของเนื้อหาลำบากมากขึ้น

Group 3

Date 22 - 27 September, 2014
No. of Hours 40 Hours
Instructor A. Rujira Akaraphiriyaphong (A.Joe)

ภาพ/คลิป ความประทับใจระหว่างครูและศิษย์

สรุปผลการฝึกอบรม กลุ่มที่ 3

 • ผู้เรียนสามารถทำคะแนนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 25.23%
 • ผู้เรียนที่สามารถทำคะแนนเพิ่มขึ้นได้สูงสุด มีอัตราการเพิ่มของคะแนนที่ 80.00%

ความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้สอน

ขอบคุณในความตั้งใจ ความร่วมมือที่ดี และความเป็นกันเอง ทำให้บรรยากาศการเรียนเป็นไปด้วยดี ทุกท่านเปิดใจและยอมรับแนวคิดใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงวิธีการเตรียมตัวสอบ TOEIC และทำคะแนนได้ดีขึ้นมาก อย่างไรก็ตาม การสิ้นสุดคอร์สเรียนสด เป็นเพียงจุดสิ้นสุดของการเริ่มต้น ทุกท่านยังสามารถพัฒนาได้อีกมาก ขอแต่อย่าท้อและกลับมาใช้ Computer Lab เพื่อปรับปรุงจุดอ่อนเหล่านั้นให้ได้

ข้อจำกัดหลักสูตร

 1. ข้อจำกัดทางด้านเวลาที่ยืดหยุ่นได้น้อยซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนกลับไปทบทวนได้ไม่มากเท่าที่ควรทำให้บางส่วนที่จำเป็นต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวเช่น คำศัพท์และการพัฒนาทักษะการฟังอาจต้องการการฝึกฝนเพิ่มเติมหลังจากจบการเรียนการสอนเพื่อบรรลุประสิทธิภาพสูงสุดตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้
 2. ระดับความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนที่ต่างกันทำให้การดำเนินการสอนต้องอิงจากภาพรวมของนักเรียนโดยรวมซึ่งทำให้ควบคุมระดับความยาก-ง่าย ช้า-เร็ว ของเนื้อหาลำบากมากขึ้น
 3. คะแนนเป้าหมายไม่เท่ากัน ทำให้ต้องวางแผนเป็นรายบุคคลมากขึ้น ว่าแต่ละท่านต้องพัฒนาเพิ่มอย่างไร มีจุดไหนที่จะสละเพื่อถึงจุดหมายในเวลาสั้นที่สุดได้บ้าง

Group 4

Date 6 - 12 October, 2014
No. of Hours 40 Hours
Instructor A. Pinya Tantiwatana (A.Image)

ภาพ/คลิป ความประทับใจระหว่างครูและศิษย์

สรุปผลการฝึกอบรม กลุ่มที่ 4

 • ผู้เรียนสามารถทำคะแนนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 19.14%
 • ผู้เรียนที่สามารถทำคะแนนเพิ่มขึ้นได้สูงสุด มีอัตราการเพิ่มของคะแนนที่ 42.86%

ความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้สอน

แม้จะเริ่มต้นด้วยพื้นฐานทางภาษาหรือวัยที่แตกต่างกันบ้าง มีบ่นเหนื่อยบ้าง แต่ไม่เคยมีคำว่าท้อใน Class ของอาจารย์อิม ทุกท่านพยายามอย่างดีที่สุด ด้วยวิธีการ ขั้นตอน การบ้าน คำศัพท์ ฝึกฟัง ฝึกความไว เทคนิค วิธีลัด ตัด Choice คะแนนที่เพิ่มขึ้นเป็นของขวัญที่มีค่าค่ะ

ข้อจำกัดหลักสูตร

 1. ข้อจำกัดทางด้านเวลาที่ยืดหยุ่นได้น้อยซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนกลับไปทบทวนได้ไม่มากเท่าที่ควรทำให้บางส่วนที่จำเป็นต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวเช่น คำศัพท์และการพัฒนาทักษะการฟังอาจต้องการการฝึกฝนเพิ่มเติมหลังจากจบการเรียนการสอนเพื่อบรรลุประสิทธิภาพสูงสุดตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้
 2. ระดับความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนที่ต่างกันทำให้การดำเนินการสอนต้องอิงจากภาพรวมของนักเรียนโดยรวมซึ่งทำให้ควบคุมระดับความยาก-ง่าย ช้า-เร็ว ของเนื้อหาลำบากมากขึ้น
 3. คะแนนเป้าหมายไม่เท่ากัน ทำให้ต้องวางแผนเป็นรายบุคคลมากขึ้น ว่าแต่ละท่านต้องพัฒนาเพิ่มอย่างไร มีจุดไหนที่จะสละเพื่อถึงจุดหมายในเวลาสั้นที่สุดได้บ้าง

Group 5

Date 15 - 21 Jul, 2015
No. of Hours 40 Hours
Instructor Pichet Prakayanurat (A.Kong)
Chanikarn Numtee (A.Nui)

ภาพ/คลิป ความประทับใจระหว่างครูและศิษย์

สรุปผลการฝึกอบรม กลุ่มที่ 5

 • ผู้เรียนสามารถทำคะแนนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 33.90%
 • ผู้เรียนที่สามารถทำคะแนนเพิ่มขึ้นได้สูงสุด มีอัตราการเพิ่มของคะแนนที่ 65.63%

ความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้สอน

แม้ว่าจะใช้เวลาเรียนแค่ 5 วันซึ่งแตกต่างจากคอร์สปกติที่เอิ้ออำนวยให้นักเรียนได้ทบทวนเนื้อหา ทว่านักเรียนทุกท่านก็ตั้งใจเก็บเกี่ยวเนื้อหา มีการซักถามในเรื่องที่สงสัย ทำข้อสอบตามที่ได้รับมอบหมายในแต่ละวัน และพยายามฝึกฝนอย่างดีที่สุดไม่แพ้นักเรียนคอร์สปกติ จนสามารถนำขั้นตอนและเทคนิคที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ และเห็นผลได้จากพัฒนาการที่ดีขึ้นมากในด้านคะแนนและความเร็วในการทำข้อสอบ

ข้อจำกัดหลักสูตร

 1. ข้อจำกัดทางด้านเวลาที่ยืดหยุ่นได้น้อยซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนกลับไปทบทวนได้ไม่มากเท่าที่ควรทำให้บางส่วนที่จำเป็นต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวเช่น คำศัพท์และการพัฒนาทักษะการฟังอาจต้องการการฝึกฝนเพิ่มเติมหลังจากจบการเรียนการสอนเพื่อบรรลุประสิทธิภาพสูงสุดตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้
 2. ระดับความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนที่ต่างกันทำให้การดำเนินการสอนต้องอิงจากภาพรวมของนักเรียนโดยรวมซึ่งทำให้ควบคุมระดับความยาก-ง่าย ช้า-เร็ว ของเนื้อหาลำบากมากขึ้น
 3. คะแนนเป้าหมายไม่เท่ากัน ทำให้ต้องวางแผนเป็นรายบุคคลมากขึ้น ว่าแต่ละท่านต้องพัฒนาเพิ่มอย่างไร มีจุดไหนที่จะสละเพื่อถึงจุดหมายในเวลาสั้นที่สุดได้บ้าง

Group 6

Date 01 - 07 Aug, 2015
No. of Hours 40 Hours
Instructor Pichet Prakayanurat (A.Kong)
Chanikarn Numtee (A.Nui)

ภาพ/คลิป ความประทับใจระหว่างครูและศิษย์

สรุปผลการฝึกอบรม กลุ่มที่ 6

 • ผู้เรียนสามารถทำคะแนนเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 26.62%
 • ผู้เรียนที่สามารถทำคะแนนเพิ่มขึ้นได้สูงสุด มีอัตราการเพิ่มของคะแนนที่ 57.53%

ความคิดเห็นจากอาจารย์ผู้สอน

นอกเหนือจากเทคนิค ลำดับขั้นตอน กลยุทธ์ในการทำข้อสอบแบบต่างๆ และเนื้อหาได้ถ่ายทอดไปในช่วงเวลาสั้นๆแล้วนั้น ความทุ่มเท ความพยายามที่จะฝึกฝน และความใฝ่รู้ของนักเรียนทุกท่านเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้มีพัฒนาการแบบก้าวกระโดดจากตอนเริ่มต้นคอร์สจนกระทั่งจบคอร์ส เป็นเรื่องน่ายินดีที่ทุกท่านสามารถนำขั้นตอนและเทคนิคที่ได้เรียนรู้มาประยุกต์ใช้ได้จริงอย่างคล่องแคล่วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงยังมีการทบทวนอย่างสม่ำเสมอหลังจากจบคอร์สแล้วเพื่อคะแนนและความรู้ให้ได้มากที่สุด

ข้อจำกัดหลักสูตร

 1. ข้อจำกัดทางด้านเวลาที่ยืดหยุ่นได้น้อยซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนกลับไปทบทวนได้ไม่มากเท่าที่ควรทำให้บางส่วนที่จำเป็นต้องใช้เวลาในการเตรียมตัวเช่น คำศัพท์และการพัฒนาทักษะการฟังอาจต้องการการฝึกฝนเพิ่มเติมหลังจากจบการเรียนการสอนเพื่อบรรลุประสิทธิภาพสูงสุดตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้
 2. ระดับความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียนที่ต่างกันทำให้การดำเนินการสอนต้องอิงจากภาพรวมของนักเรียนโดยรวมซึ่งทำให้ควบคุมระดับความยาก-ง่าย ช้า-เร็ว ของเนื้อหาลำบากมากขึ้น
 3. คะแนนเป้าหมายไม่เท่ากัน ทำให้ต้องวางแผนเป็นรายบุคคลมากขึ้น ว่าแต่ละท่านต้องพัฒนาเพิ่มอย่างไร มีจุดไหนที่จะสละเพื่อถึงจุดหมายในเวลาสั้นที่สุดได้บ้าง

STATISTICS

ผลงานของเรา Click

GUARANTEED COURSES

ติวสอบ TOEIC
ติวสอบ CU-TEP
ติวสอบ IELTS
Grammar
All Provided Courses Click
Name.  
Tel.
Email.
Message
 
   

ท่านจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ ภายใน 24 ชั่วโมง

ENG ME UP ขอขอบพระคุณที่มอบความไว้วางใจ
ให้สถาบันเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจพิชิตการสอบ
ก้าวแรกสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของทุกท่าน