บริษัทอเมริกันชั้นนำที่มีขนาดใหญ่อันดับ 1 ใน 10 ของโลก

Chevron เป็นบริษัทที่ใหญ่เป็นอันดับหนึ่งในห้าของสหรัฐอเมริกา มีสาขาอยู่ 180 ประเทศทั่วโลก การใช้ภาษาอังกฤษในบริษัทจึงเป็นเรื่องสำคัญมาก

ตั้งแต่ปี 2009 บริษัท Chevron ได้นำ Insight ไปใช้ฝึกอบรมพนักงาน เพื่อพัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษของพนักงาน และยังได้สั่งซื้อระบบ Insight เพื่อพัฒนาพนักงานรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ (ขณะนี้สั่งซื้อเป็นครั้งที่ 6)

สรุปผลการเรียน Chevron ชุด 1/53
Insight English Class: eng002
ระยะเวลาเรียน 20 มีนาคม 2553 – 29 ตุลาคม 2553


ตารางแสดงผล rating (ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ)และ Score (ความขยัน) ของผู้เรียน ซึ่งค่าที่เห็นนี้เป็นค่าเฉลี่ยรวมของผู้เรียน Chevron จำนวน 30 คน

Rating คือ ค่าระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียน มีขอบเขตอยู่ที่ 0 – 4,000 คะแนน

คะแนน rating ยิ่งมากขึ้นเท่าไหร่ ก็แสดงว่า ระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น นอกจากนี้ rating ยังมีผลในการเลือกเนื้อหา โดยใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ของโปรแกรม Insight English เลือกสรรเนื้อหาให้ผู้เรียนแต่ละคนอย่างเหมาะสมที่สุด
สถิติ Rating ของผู้เรียน Chevron
Rating เฉลี่ยอยู่ที่ 3298.51 rating สูงสุด อยู่ที่ 4137.16 rating ต่ำสุด อยู่ที่ 2231.91

Score คือค่าความขยันในการเรียนรู้ด้วยโปรแกรม Insight English ซึ่ง score จะแปรผันตามจำนวนข้อที่ทำอย่างตั้งใจ scoreให้ตามจำนวนข้อที่ทำถูก แต่หากเลือกตัวเลือกผิดหลายครั้งติดกัน score จะติดลบได้ (เลือกผิดครั้งเดียวไม่ได้หัก) โดยทั่วไป ผู้ใช้ที่ใช้เวลากับการเรียน Insight มาก จะมี score ที่สูงกว่า

Scoreมีจุดเริ่มต้นที่ 0 เท่ากันทุกคน แต่คะแนนจะเพิ่มขึ้นมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับความขยันของผู้เรียนแต่ละคน
สถิติ Score ของผู้เรียน Chevron
Score เฉลี่ยอยู่ที่ 29993 score สูงสุดอยู่ที่ 75490 Score ต่ำสุดอยู่ที่ 4463

เนื่องจากการตอบถูก 1 ข้อ จะได้ score เพิ่มขึ้น 2 ดังนั้นผู้เรียน Insight ของ Chevron ในกลุ่มที่ผ่านมา โดยเฉลี่ยแล้วได้ทำแบบฝึกหัดไปคนละประมาณ 15,000 ข้อ

Figure 1. กราฟแสดงผลเฉลี่ย rating และ Score ของผู้เรียน Chevron

กราฟแสดงให้เห็นพัฒนาของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้าน rating และ score โดยในช่วงแรกมีพัฒนาการที่รวดเร็ว และชะลอลงเล็กน้อยในช่วงหลัง ซึ่งทั้งนี้อาจเนื่องจากเนื้อหามีความยากขึ้น และผู้เรียนจะต้องใช้เวลามากขึ้นในการคิดและทำแบบฝึกหัดแต่ละข้อ แต่ผู้เรียนก็ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปจนช่วงสุดท้ายของการเรียน

หากพิจารณาภาพโดยรวมแล้ว ผู้เรียนก็มีพัฒนาอย่างชัดเจน จาก rating เฉลี่ยที่ประมาณ 2,100ในช่วงต้นไปสู่ rating เฉลี่ยที่ประมาณ 3,300 ในช่วงท้ายของการเรียน rating ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 1,200 นี้ เทียบได้กับการเรียนในชั้นเรียนทั่วไปประมาณ 6 ชั้นปี

Figure 2. กราฟแสดงจำนวนคำศัพท์ (บน) และบทเรียน (ล่าง) ของผู้เรียน Chevron ทั้งหมด

จากสถิติผู้เรียน Chevron ได้ศึกษาบทเรียนไปรวมแล้วกว่า 7,700 บทเรียน หรือเฉลี่ยแล้วกว่า 277 บทเรียนต่อคน และมีพัฒนาการด้านคำศัพท์ที่เรียนรู้ในระยะเวลา 6 เดือน รวมแล้วประมาณ 85,000 คำ จะเห็นว่า ในระยะเวลาเพียง 6 เดือน นักเรียน 34 คน มีคำศัพท์ที่รู้เพิ่มขึ้น เฉลี่ยคนละ 2500 คำ ซึ่งหากเปรียบเทียบกับ คอร์สการเรียนปกติ ในระยะเวลา 6 เดือน ผู้เรียนคอร์สทั่วไปจะได้คำศัพท์ประมาณ 300-500 คำเท่านั้น การเรียนกับ Insight จึงได้คำศัพท์มากกว่าการเรียนแบบทั่วไปประมาณ 3-5 เท่า

Figure 3. ตารางสรุปผลการเรียน Chevron group1/53

การใช้งานตารางผลสรุปการเรียนรู้ของผู้เรียน Chevron
ตารางสรุปผลการเรียนมีข้อมูลผู้เรียนของ Chevron ทั้ง 34 คน แยกรายละเอียดในแต่ละคน จากตารางในหน้าก่อนหน้านี้ จะเห็นได้ว่า rating กับ score มักจะไปด้วยกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้เรียนที่ขยัน (สังเกตได้จาก score สูง) ก็จะมีความสามารถทางภาษา (ดูได้จาก rating) ที่สูงกว่าด้วย

ส่วนนี้ ผู้บริหาร อาจารย์ และผู้ดูแลระบบ สามารถดูพัฒนาการของผู้เรียนได้ทุกวัน

วิธีการ คือ คลิกเลือก ชื่อผู้ใช้ ที่ต้องการดูพัฒนาการและผลการเรียน จากนั้นข้อมูลจะรายงานผลโดยแยกตามรายละเอียด ดังนี้
  1. สรุปผลการเรียน
  2. สรุปเรื่องที่ศึกษาไปแล้ว
  3. กราฟแสดงผลการเรียนรู้จำแนกรายบุคคล
ตัวอย่างผลการเรียนนักเรียน Chevron รายบุคคล