ENG ME UP สถาบันเตรียมสอบ CU-TEP TOEIC IELTS อันดับ 1

WHY ENG ME UP ; @ENG ME UP We Offer 9 Best

ระบบการเรียนภาษาอังกฤษที่ได้ผลที่สุดในปัจจุบัน

 • เหมือนมีครูสอนแบบตัวต่อตัว
 • Insight เป็นโปรแกรมเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) มาเลือก สรรแบบฝึกหัดให้แก่ผู้เรียนเป็นราย บุคคล ทำให้เหมือนมีครูสอนแบบตัวต่อตัว และทำให้เรียนรู้ได้เร็วและได้ ผลกว่าวิธีการเรียนภาษาอังกฤษแบบอื่นๆ มาก
 • เน้นคำศัพท์ที่สำคัญที่สุดก่อน
 • ในหลักสูตรทั่วไป ผู้เรียนจะเสียเวลาไปกับเนื้อหาที่ไม่ได้ใช้จริง (เช่น คำว่า goat, cucumber) แต่ละเลยสิ่ง ที่เจ้าของภาษาใช้บ่อยถึงวันละ หลาย ๆ ครั้ง (เช่นคำว่า stuff, assume)

  Insight ได้เลือกคำศัพท์ที่มีความสำคัญสูงสุดมาใช้เรียนก่อน โดยอ้างอิง จากผลงานวิจัยของประเทศ อังกฤษและสหรัฐอเมริกา การเรียนกับ
  Insight จะทำให้ผู้เรียนได้คำศัพท์ที่สำคัญที่สุดถึง 4,000 คำ ซึ่ง ครอบ คลุมถึง 90% ของเนื้อหาภาษาอังกฤษทั่วไป
 • เพิ่มคะแนนสอบอย่างเห็นได้ชัด
 • นักเรียนที่ศึกษาด้วย Insight English มีระดับของผลคะแนนภาษาอังกฤษ ในชั้นเรียนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน ภายในหนึ่งเทอม จากผลการทดสอบกับนักเรียนชาวไทย ภายใน 1 ภาคการศึกษา ผู้เรียน โดยเฉลี่ย มีผลการเรียนดีขึ้นหนึ่ง เกรดครึ่ง (16%) เช่น จากเกรด 2 เป็น 3.5 หรือจาก 80 คะแนนเป็น 90 กว่าคะแนน
 • ได้ผลเร็วกว่าการเรียนแบบอื่นถึง 4 เท่า
 • ด้วยระบบการปรับเนื้อหาของ Insight ที่ปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้เรียน คนนั้น ๆ ระบบทบทวนความจำ อัตโนมัติ และเกมเพื่อการเรียนรู้ซึ่งกระตุ้น ให้ผู้เรียนศึกษาอย่างเพลิดเพลินได้ 300 ข้อต่อชั่วโมง ทำให้การเรียน รู้ด้วย Insight ได้ผลเร็วกว่าการเรียนในชั้นเรียนทั่วไปถึง 4 เท่า
วิธีเรียนภาษาอังกฤษแห่งศตวรรษที่ 21
ตัวอย่างองค์กรที่นำ Insight Interactive Software ไปเผยแพร่และใช้งาน
** ผลการจัด อันดับโรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2554 โดยพิจารณาจากโอลิมปิก วิชาการ O-net โควตา รับตรง admission แพทย์ กสพท ทุนรัฐบาล ทุน กพ ทุน พสวท. และรางวัลชนะเลิศ ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี

STATISTICS

ผลงานของเรา Click

GUARANTEED COURSES

ติวสอบ TOEIC
ติวสอบ CU-TEP
ติวสอบ IELTS
Grammar
All Provided Courses Click
Name.  
Tel.
Email.
Message
 
   

ท่านจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ ภายใน 24 ชั่วโมง

ENG ME UP ขอขอบพระคุณที่มอบความไว้วางใจ
ให้สถาบันเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจพิชิตการสอบ
ก้าวแรกสู่เป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของทุกท่าน