ระบบการสร้างนิสัยการเรียนรู้ (Learning Habits Creator)

  • ระบบเตือนความจำและติดตามความก้าวหน้าผ่านทางอีเมล์และรับ SMS โดยสามารถตั้งความถี่ และผู้รับได้ (เช่นสามารถตั้งได้ว่าต้องการให้ผู้ปกครองได้รับข้อมูลด้วยหรือไม่ บ่อยเพียงใด)
  • การแจ้งและแสดงความยินดีต่อความก้าวหน้าของผู้เรียนผ่านทาง Facebook กระตุ้นให้ผู้เรียนเข้าไปเรียนอย่างต่อเนื่อง (Intelliquest จะมีการรายงานผลความสำเร็จของผู้เรียนว่าขณะนี้ ผ่านไปกี่ด่าน Up Level ไปเท่าไรแล้ว เก็บ Items ได้มากน้อยเพียงใด ผ่านทาง Facebook)
  • ระบบสร้างนิสัยให้ฝึกฝนที่บ้านและที่โรงเรียนเป็นประจำ โดยใช้หลักการแบบจำลองพฤติกรรม (Behavior Model) ของศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาแห่งมหาวิทยาลัย Stanford

ระบบยังมีเนื้อหาเสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ ดังนี้

  • ชีทแบบฝึกหัดสำหรับทำที่บ้าน Exercise Sheets) โดยเนื้อหาของแบบฝึกหัดปรับตามผู้เรียนแต่ละคน
  • การ์ดคำศัพท์ (Vocab Cards) สำหรับผู้เรียนแต่ละคน พร้อมให้พรินต์และนำไปใช้ฝึกฝนได้ทุกสถานที่
  • อุปกรณ์เสริมพิเศษ สำหรับให้นักเรียนแต่ละคน นำไปใช้ที่โรงเรียนและที่บ้าน เพื่อสร้างนิสัยการเรียนรู้ภาษาอย่างยั่งยืน
คุณชยัน สมนิยาม
ผู้แทนการค้าศูนย์ปลอดภาษีฯ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย
ทัศนคติที่มีต่อการเรียน Insight English
ในโลกยุคไร้พรมแดนภาษาอังกฤษจำเป็นมาก สำหรับ Insight English เชื่อมโลกไว้ในมือคุณ สามารถเรียนอย่างสนุกสนานจดจำรับรู้ รวดเร็วรองรับทั้งการฝึกฟัง พูด อ่าน เขียน อย่างเป็นธรรมชาติ
คุณทัศนัฐฑา ลิ่วชัยชาญ
คุณแม่น้องไอซ์
ทัศนคติที่มีต่อการเรียน Insight English
น้องไอซ์ได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดเทอมให้เกิดประโยชน์ และยังทำให้เขาได้คำศัพท์เพิ่มมากขึ้น และสามารถใช้ไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษได้ถูกต้องค่ะ