Insight English

ระบบการเรียนภาษาอังกฤษที่ได้ผลเร็วที่สุดในปัจจุบัน โดยมีเทคนิคปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้ในการปรับเนื้อหาที่เรียนรู้ไปตามผู้เรียนแต่ละคน (บริษัทผู้พัฒนา Insight English นำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในการเรียนรู้เป็นรายแรกของโลกและในปัจจุบันยังเป็นรายเดียวของประเทศไทย) ซึ่งทำให้ผู้เรียนสามารถศึกษาภาษาอังกฤษเนื้อหา 1 ชั้นปี ได้สำเร็จภายใน 30 ชั่วโมงหรือน้อยกว่า

Insight พัฒนาขึ้นโดยความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญในสาขาปัญญาประดิษฐ์ ศาสตร์การทำงานของสมอง (Cognitive Science) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และศาสตร์การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างชาติ (English as a Foreign Language Pedagogy) และพัฒนาโดยใช้ผลการวิจัยจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา รวมถึงฐานข้อมูลด้านภาษากว่า 100 ล้านคำ

ในแต่ละระดับของ Insight มีเนื้อหา 50 บท ผู้เรียนแต่ละคนจะได้ทำแบบฝึกหัดฝึกฝนกว่า 3,500 ข้อต่อระดับ (ทั้ง 20 ระดับรวมแล้วกว่า 70,000 ข้อ) โดยผู้เรียนแต่ละคนจะได้แบบฝึกหัดที่ทำไม่เหมือนกับของคนอื่น ๆ เนื่องจากระบบปัญญาประดิษฐ์จะเลือกแบบฝึกหัดข้อที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนมากที่สุดมาให้ฝึกฝน โดยพิจารณาจากประวัติการเรียนรู้และความก้าวหน้าที่ผ่านมาทั้งหมด (ใช้เวลาเรียนประมาณ 12-15 ชั่วโมงต่อระดับ)

Insight English เป็นระบบที่ผ่านการทดสอบประเมินผลกับผู้เรียนชาวไทยแล้วว่า ได้ผลจริง โดยใช้ข้อสอบกลางที่เป็นอิสระกับเนื้อหาในบทเรียน ทั้งยังได้รับการยอมรับโดยองค์กรระดับชาติและนานาชาติหลายแห่ง รวมไปถึงบริษัท Chevron และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Lesson

Image Description

Vocabulary Time

Word-Translation Exercise (Question)

Word-Translation Exercise (Answer)

Interactive Reading

Speaking Time

Conversation

Word – Translation Exercise (Word-Paring)

Vocab Example-Translation Exercise (Question)

Vocab Example – Translation Exercise (Answer)

Word-Image Exercise

Learning Information Summary

Games

WoW Bingo Game

WoW Card Pairing Game

WoW Millionaire Game (Word-Trans: Show Answer)

WoW Millionaire Game (Word-Image: Show Answer)

WoW Millionaire Game (Fill in the blank)

WoW! Sub-Lever Cleared!

Aviarium Main Menu

Aviarium Help (How to Play)

Aviarium Game

Aviarium Game (Show Answer)